Adatvédelem

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

amely készült az Diana Vadász-Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 6640 Csongrád, Jókai Mór u. 14.) (a továbbiakban: Adatkezelő) által a www.dianaszki.hu internetes címen üzemeltetett portál (a továbbiakban: Portál) felhasználói által megadott személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, kezelésére vonatkozó elvekről és szabályokról.

1. Bevezető

A Diana Vadász-Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium. tiszteletben tartja a Portál felhasználóinak magánéletét és mint a Portál üzemeltetője, az általános adatvédelmi elvek és eljárások melletti elkötelezettségét tanúsítandó, valamint törvényi kötelezettsége teljesítése érdekében a jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) keretében tájékoztatja látogatóit és felhasználóit az általuk megadott személyes adatok kelezésére vonatkozó információkról.

A jelen Szabályzat az Adatkezelő által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi.

2. Az Adatkezelő:

Cégnév: Diana Vadász-Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium
Székhely: 6640 Csongrád, Jókai Mór u. 14.
Levelezési cím: 6640 Csongrád, Jókai Mór u. 14.
Telefon: +36 63/483-790
Fax: +36 63/483-790
E-mail: titkarsag@dianaszki.hu

3. Adatkezelés nyilvántartási száma:

A jelen Szabályzat 4.1.1. pontjában meghatározott adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § rendelkezései szerint nyilvántartásba vette.

Adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

4. A regisztráció során megadott adatok kezelése

A regisztráció során megadott adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, a kapcsolattartás. Az adatkezelés során az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak – így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek, valamint az elektronikus kereskedelemre és reklámozásra vonatkozó jogszabályoknak – megfelelően jár el.

4.1. Az adatkezeléssel érintett Adatok köre:

név, e-mail cím, telefonszám, cím, felhasználónév, kép, képzés megnevezése.

4.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintettek a Feliratkozással vagy a Regisztrációval tudomásul veszik és elfogadják, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és az Adatkezelő az adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintettek kifejezett hozzájárulásával és felhatalmazásával végzi, a jelen Szabályzatban megfogalmazottak szerint.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, kérésre az Üzemeltető új jelszót generál, melyet elküld a regisztráció során megadott e-mail címre. Az így elküldött jelszót a felhasználó megváltoztathatja.

A felhasználó jogosult adatainak módosítására, illetve regisztrációja törlésére.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs menü tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról az Üzemeltető a felhasználókat tájékoztatja. Az Üzemeltető nem változtathatja meg a megadott adatokat.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Üzemeltető minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

4.3. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja rendszeres vagy eseti jelleggel hírlevél küldése az Érintettek részére, valamint a Felhasználó azonosítása a Portál által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultság megállapításához, illetőleg a szolgáltatások nyújtásához.

5. Technikai adatok kezelése

Az Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét a látogatás kezdő időpontjában, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, az adatok felhasználása

A kezelt adatokat az Üzemeltető csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó személyéről az Üzemeltető az impresszumban ad tájékoztatást.

Az Üzemeltető a felhasználó által megadott adatokat elsősorban az azonosítás és a kapcsolattartás céljából használja fel.

A 4. pont alapján rögzített technikai adatokat az Üzemeltető összesítve, statisztikai célokra felhasználhatja.

A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

A regisztrációval a felhasználó a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § foglaltak szerint hozzájárul ahhoz, hogy számára az üzemeltető a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, valamint a postai úton történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.

A regisztráció során megadott adatokat az Üzemeltető felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

7. Kapcsolat az Üzemeltető által fenntartott egyéb oldalakkal, az adatkezelés egysége

A felhasználó regisztrációja az Üzemeltető által fenntartott egyéb oldalakra is érvényes, így a felhasználónak az Üzemeltető által fenntartott oldalakon nem szükséges újból regisztrálnia.

Az Üzemeltető által fenntartott oldalak célja, az elérhető szolgáltatások köre hasonló, így a regisztrációhoz kapcsolódó adatkezeléseket és a technikai adatok kezelését az Üzemeltető egységesen kezeli, vagyis az adatkezelést nem osztja fel aszerint, hogy a felhasználó mely honlapon regisztrált.

8. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Üzemeltetőtől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

9. Adatbiztonság

Az Üzemeltető minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

10. A Szolgáltató szerzői,- szellemi alkotásokhoz fűződő,- és tulajdonjoga


10.1. A Résztvevők tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Portál és annak minden eleme a Szolgáltató saját tulajdonú know-how-jának, adatbázisának részét képezi.

10.2. Valamennyi, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás keretében vagy attól függetlenül a Portálon közzétett tartalom, különösen, de nem kizárólag a portálhoz tartozó domain név, a Szolgáltató logója, a Portálon alkalmazott bármely szerkesztési elv, eljárás, vagy módszer, a Szolgáltató által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, továbbá a Portálon a Szolgáltató által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználási joga kizárólag a Szolgáltatót illeti.

10.3. A fenti 2. pontban foglaltakra tekintettel a Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Portálon található vagy azzal kapcsolatos bármely tartalom, működési elv, rendszer, megoldás kizárólag a Szolgáltató által nyújtott valamely Szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben használható fel és az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a felhasználással együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen túl a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel. 

11.Egyebek

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítására, a módosított szabályzat megfelelő közzététele mellettUtolsó módosítás: 2012. december 12.

Diana Vadász-Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium